Donatie informatie

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk JAZZ AAN DE WATERWEG, statutair gevestigd te Vlaardingen, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer NL66433886. Jazz aan de Waterweg is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (JAZZ AAN DE WATERWEG is een culturele ANBI)

April 2020

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.YoungTalentJazz.nl aan de stichting JAZZ AAN DE WATERWEG wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. JAZZ AAN DE WATERWEG behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van JAZZ AAN DE WATERWEG

Elke betaling die via www.YoungTalentJazz.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan JAZZ AAN DE WATERWEG en zal door JAZZ AAN DE WATERWEG worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van JAZZ AAN DE WATERWEG. Restitutie is niet mogelijk. JAZZ AAN DE WATERWEG neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens JAZZ AAN DE WATERWEG bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat JAZZ AAN DE WATERWEG de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

JAZZ AAN DE WATERWEG verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door JAZZ AAN DE WATERWEG verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van JAZZ AAN DE WATERWEG (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. JAZZ AAN DE WATERWEG stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de website van JAZZ AAN DE WATERWEG is onverkort van toepassing.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan JAZZ AAN DE WATERWEG geschonken geldbedrag, of goederen in natura.

1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Jazz aan de Waterweg . (YTJ)

1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van YTJ, een donatie doet aan YTJ, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.

1.4. Statuten: JAZZ AAN DE WATERWEG heeft tot doel:
JadW brengt muzikanten samen om in een band te spelen.
De Stichting Jazz aan de Waterweg organiseert om de doelstelling te bereiken verder projecten ten behoeve van talentontwikkeling zoals workshops, master classes, jam sessies, muzikanteninloop en festivals.

De stichting Jazz aan de Waterweg streeft er naar samen te werken met ander culturele organisaties en (professionele) muzikanten (dirigenten)

De stichting Jazz aan de Waterweg doet dat zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en werkt onbezoldigd.

1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van JAZZ AAN DE WATERWEG aan Jazz aan de Waterweg.

1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon JAZZ AAN DE WATERWEG die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan YTJ.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. JAZZ AAN DE WATERWEG behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, JAZZ AAN DE WATERWEG

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan YTJ.

3.2. JAZZ AAN DE WATERWEG is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projekten.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op JAZZ AAN DE WATERWEG nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van JAZZ AAN DE WATERWEG is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: JAZZ AAN DE WATERWEG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart JAZZ AAN DE WATERWEG voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan YTJ.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projekten van YTJ.

Artikel 5. Plichten JAZZ AAN DE WATERWEG

5.1. JAZZ AAN DE WATERWEG verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2. JAZZ AAN DE WATERWEG neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. JAZZ AAN DE WATERWEG aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens JAZZ AAN DE WATERWEG bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. JAZZ AAN DE WATERWEG verwerkt de door de gevende partij aan JAZZ AAN DE WATERWEG verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

7.2. Deze persoonsgegevens worden door JAZZ AAN DE WATERWEG verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projekten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door JAZZ AAN DE WATERWEG geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die JAZZ AAN DE WATERWEG hanteert zijn onverkort van toepassing.

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.